บริการ

บริษัท ซิกม่า มีขอบเขตการให้บริการทางด้านที่ปรึกษาในส่าขาต่าง ได้แก่
วิศวกรรมแหล่งน้ำ/ชลศาสตร์
* อุทกวิทยา/ชลศาสตร์
* การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ
* ระบบโทรมาตรและการพยากรณ์เตือนภัย
* การศึกษาวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ
* การชลประทาน
* การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ
* การบริหารจัดการลุ่มน้ำ
* การสำรวจและออกแบบการพัฒนาแหล่งน้ำ
* การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำต่างๆ
 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
* ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
* ระบบประปา
* ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
* ระบบการจัดการสารและขยะพิษ
* ระบบการควบคุมมลภาวะอากาศ
วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
* อาคารสูง
* โรงงานอุตสาหกรรม
* สาธารณูปโภคอื่นๆ
วิศวกรรมการทาง/วิศวกรรมขนส่ง
* ถนน/สะพาน
* ท่าเรือ/ท่าอากาศยานวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
* ระบบเครื่องสูบน้ำ และบานระบาย
* ระบบท่อส่งแรงดัน
* ระบบการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า/
หม้อแปลงไฟฟ้า
วิศวกรรมชายฝั่งและวิศวกรรมทางทะเล
* ท่าเทียบเรือ/ ท่าเรือน้ำลึก
* การศึกษาแบบจำลองทางกายภาพและทางคณิตศาสตร์การวางแผนและออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตย์
* การออกแบบระบบผังเมือง
* การออกแบบภูมิสถาปัตย์ของโครงการต่าง ๆ
 
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
* การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
* การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
* การสำรวจและประเมินค่าทดแทนสิ่งก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
* การติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังการก่อสร้าง
* การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
* การจัดทำแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม
* การสำรวจพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
การพัฒนาเมืองและภูมิภาค
การพัฒนาชนบทและการเกษตร
การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
การจัดทำระบบฐานข้อมูลและการจัดการ
การศึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
 

ในการให้บริการด้านต่าง ๆ   ดังกล่าวข้างต้น  บริษัท  ซิกม่า  สามารถให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

  * การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล
* การสำรวจทางด้านวิศวกรรม
(สำรวจภูมิประเทศ ปฐพีกลศาสตร์ ชดเชยทรัพย์สิน)
* การสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและทัศนคติ
* การศึกษาเบื้องต้นและการวางแผนแม่บท
* การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
* การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
การเงินและการลงทุน
* การศึกษาด้านกฎหมาย
และการจัดองค์กรการบริหาร
* การศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
* บริการทางด้าน  Turn Key
* บริการทางด้าน  Privatization
* การออกแบบรายละเอียด
* การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
* การคำนวณปริมาณงาน  และการประเมินราคา
* การเตรียมเอกสารการก่อสร้าง
เอกสารประกวดราคาและเอกสารสัญญาก่อสร้างต่าง ๆ
* การเริ่มดำเนินการระบบภายหลังการก่อสร้าง
* การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลหลังการก่อสร้าง
* การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางด้านการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ
* การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในด้านการวางแผนหลักการศึกษา
ความเหมาะสม และการใช้งานแบบจำลองคณิตศาสตร์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำและชลศาสตร์

.