หน่วยงานที่บริษัทให้คำปรึกษา

* การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
* กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
* กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท 
* กรมชลประทาน 
* กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 
* กรมทรัยากรธรณี
* สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
* สำนักงานคณะกรรมการทรัพยกรน้ำแห่งชาติ
* สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
* สำนักงานพัฒนาเมืองด้านเทคนิค กระทรวงมหาดไทย
* สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
* Australian International Development Assistance Bureau (AIDAB)
* Canadian International Development Agency (CIDA)
* United Nations Development Programme (UNDP)
* United Nations Environmental Programme (UNEP)
* บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
* กรมโยธาธิการและผังเมือง
* กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
* กรมประมง
* กรมทรัพยากรน้ำ
* กรมควบคุมมลพิษ
* กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
* สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Like this post on facebook pocket doorbell turns your iphone into a door examine now bell – download now redmond piesome iphone apps create little niches that we didn’t even know existed