ประวัติ

    บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด (หรือ บริษัท ซิกม่า) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาจด ทะเบียนในประเทศไทย มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคน 2540 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยให้บริการทางด้านที่ปรึกษาครอบคลุมงานทางด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมชายฝั่งและวิศวกรรมทางทะเล รวมทั้งการพัฒนาเมืองและภูมิภาค การส่งส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน การจัดทำระบบฐานข้อมูลและการจัดการ เป็นต้น

    บริษัท ซิกม่า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานเศรษฐกินการคลังกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 636 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2542 และขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกร เป็นผู้มีประสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ 0146/45
วัตถุประสงค์ในการดำเนินการของบริษัทฯ คือ การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและทางปฏิบัติให้กับหน่วยงาน ของรัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

showpage1

We also offer our writing essay sample essay writing service online to you within a limited budget