บุคลากร

     บริษัท ซิกม่า มีบุคลากรประจำบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ หลายด้าน เช่น การวางโครงการ การจัดทำแผนแม่บท การศึกษาความเหมาะสม การสำรวจออกแบบรายละเอียด การสำรวจภูมิประเทศ การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและเอกสารสัญญา การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ การวางแผนชุมชนและผังเมือง โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้เคยมีประสบการณ์การทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลายหน่วยงานด้วยกัน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประมง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ United Nations Development Programme (UNDP) และ United Nations Environmental Programme (UNEP) เป็นต้น
ดังนั้น บริษัท ซิกม่า จึงมีความมุ่งมั่นและความมั่นใจในการให้บริการทางด้านที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิกาพและได้มาตรฐานตามระเบียบและหลักปฏิบัติต่างๆ ของทางราชการ และยอมรับในระดับสากล

.