โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียด อาคารบังคับน้ำในลำน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ของกรมชลประทาน

เป็นการกำหนดทางเลือกแผนพัฒนาแหล่งน้ำที่ให้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดในการแก้ไขบรรเทาปัญหาในการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร การอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำสำหรับพื้นที่ท้ายน้ำของลุ่มน้ำปิงตอนบนตั้งแต่ท้ายน้ำของฝายวังปานที่ตั้งอยู่ในลำน้ำปิง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ลงไปจนถึงทะเลสาบดอยเต่า และคัดเลือกโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูง จำนวน 1 แห่ง เพื่อศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail  Design) โดยเป็นประตูระบายน้ำ กั้นในลำน้ำปิง ที่บ้านหนองคัน ตำบลแม่สอย เป็นประตูบานเหล็กโค้ง ขนาดกว้าง 12.50 เมตร สูง 8.00 เมตร จำนวน 10 บาน พื้นที่รับประโยชน์ 47,359 ไร่

water07_resize

water07_02_resize

The sar limit set by the council of phonetrackingapps.com/teensafe the european union is 2