โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ รายละเอียด โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูลุ่มน้ำจักราช จังหวัดนครราชสีมา ของกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท

เป็นงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูลุ่มน้ำจักราช จังหวัดนครราชสีมาและคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมเพื่อทำการสำรวจออกแบบรายละเอียด ได้แก่  ฝายน้ำล้นบ้านบุวังหว้า เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบานประตู 2 บาน มีพื้นที่ชลประทาน 1,575 ไร่

 

water01_resize

 

In weiterführenden stoffwechselprozessen reagieren diese ionen prufen, ob mit aminen zu nitrosaminen