โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการผันน้ำลุ่มน้ำลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา ของกรมชลประทาน

เป็นการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำภายในลุ่มน้ำและแผนแม่บทการผันน้ำ และคัดเลือกโครงการเพื่อศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน2 โครงการ แบ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำภายในลุ่มน้ำ 1 โครงการ และโครงการผันน้ำ 1 โครงการ  พร้อมทั้งจัดทำแนวทางบริหารจัดการ (Operation Rules) ที่ชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย

1)โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจาย  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขื่อนดิน  ความจุเก็บกักน้ำ 4.3  ล้าน ลบ.ม.   พื้นที่รับประโยชน์ด้านเกษตร 3.700 ไร่
2)โครงการผันน้ำแม่น้ำชี (บ้านหนองคู) – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)  ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำปิดกันลำน้ำชี  5  บาน  สถานีสูบน้ำ 5  เครื่อง และระบบผันน้ำและส่งน้ำยาวรวม 47.24 กม.

 

water11_01_resize water11_02_resizewater11_03_resize

And when the judges evaluate states’ https://www.paper-writer.org guidelines to improve teacher and principal effectiveness, they will need to determine whether the evaluations will be frequent enough