โครงการศึกษาสำรวจออกแบบอาคารทดน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำในคลองท่าลาด จังหวัดฉะเชิงเทรา ของ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นงานศึกษาความเหมาะสม  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียด (Detail  Design) อาคารทดน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำในคลองท่าลาด ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในบริเวณลุ่มน้ำคลองท่าลาดตอนล่าง  โดยเป็นอาคารฝายทดน้ำ ตั้งอยู่บริเวณวัดกกสับใน ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า  มีองค์ประกอบ ได้แก่ ฝายยาง และบานระบาย 1 ช่อง อยู่ด้านข้างฝายยาง  มีพื้นที่รับประโยชน์  3,884  ไร่

water06_resize

The retooled college-admissions test, with an essay requirement, will be administered for the first www.homework-writer.com/ time next month