งานศึกษาทบทวน และสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่2) จังหวัดจันทบุรี ของกรมชลประทาน

เป็นการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด และจัดทำเอกสารประกวดราคาและรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specifications) ของโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีตามแผนระยะที่ 2  มีองค์ประกอบโครงการ ดังนี้

1)   งานขุดคลองสายใหม่และขยายคลองเดิม
-  ขุดคลองผันน้ำสายใหม่จากแม่น้ำจันทบุรี บริเวณหน้าฝายยางผ่านทุ่งลาซาล ทุ่งสระบาปต่อเชื่อมคลองอ่างและคลองตะเคียนไปออกทะเลระยะประมาณ 12 กม. เป็นคลองดินขุด
-  ขุดลอกและขยายแม่น้ำจันทบุรีบริเวณก่อนถึงจุดรับน้ำเข้าคลองผันน้ำ และคลองธรรมชาติเดิม 4 แห่ง

2)   งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ
-  สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำรับน้ำเข้าคลองผันน้ำใหม่ ขนาดบานระบาย 6.0 X 5.5 ม. จำนวน 4 แห่ง
- ประตูระบายน้ำปากคลองผันน้ำบริเวณถนนจันทนิมิต 5 ขนาดบานระบาย 6.0 X 6.0 ม. จำนวน 6 ช่อง
-  ประตูระบายน้ำคลองอ่าง บริเวณเชื่อมต่อจากทุ่งสระบาปไปยังคลองอ่าง ขนาดบานระบาย  6.0 X 6.0 ม. จำนวน 5 ช่อง
-  ประตูระบายน้ำควบคุมน้ำหลากเข้าตัวเมืองจันทบุรี ขนาดบานระบาย 6.0 X 5.5 ม. 4 แห่ง

3) งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน 10 แห่ง
 

water09_01

water09_03_resizewater09_02

water09_04_resize

Luminotes more of a personal notebook wiki, https://celltrackingapps.com luminotes is a good option for single users