โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้ง 1.9 ล้านไร่ ของกรมชลประทาน

เป็นการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและการปรับปรุงแหล่งน้ำ  เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการในจังหวัดขอนแก่น   และศึกษาความเหมาะสมโครงการที่อยู่ในแผนระยะสั้น  กลาง  และยาว  จำนวน 19 โครงการ ประกอบด้วย ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด (Construction Design) ของแผนระยะสั้น  4  โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบระดับ Tender Design  ในแผนระยะกลาง 5 โครงการ  และศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบระดับ Tender Designเบื้องต้นโครงการในแผนระยะยาว 10 โครงการ

water05

water05_02_resize water05_03_resize

No matter what your taste may be, there’s something in there for published here everyone