งานศึกษาแผนหลักและศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ของกรมชลประทาน

เป็นการจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 5  อำเภอ  ประกอบด้วย  อำเภอหนองปรือ  บ่อพลอย  เลาขวัญ ห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี   โดยแบ่งเป็นแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ และแผนหลักการผันน้ำ  และจัดทำเป็นแผนงานในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวม  1,508 โครงการ พร้อมคัดเลือกโครงการเพื่อศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน 2 โครงการ  ประกอบด้วย

1)โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบนและระบบผันน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน-สระเก็บน้ำหนองมะสังข์: ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบนที่ตำบลองค์พระ  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว ความจุเก็บกักน้ำ10.66 ล้านลบ.ม. พร้อมระบบผันน้ำด้วยท่อส่งน้ำแรงโน้มถ่วงจากอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบนไปเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน พื้นที่เกษตร และสระน้ำตามแนวท่อผันน้ำผ่าน รวมความยาวท่อ 82 กม. และพื้นที่รับประโยชน์รวม 19,519  ไร่

2)โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง (ขยาย) และระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน-อ่างเก็บน้ำห้วยทวีป-อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง (ขยาย) : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง  (ขยาย) ที่ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขื่อนดิน ความจุเก็บกักน้ำ23.8 ล้าน ลบ.ม.  พร้อมระบบผันน้ำด้วยท่อส่งน้ำแรงโน้มถ่วงจากอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบนไปอ่างเก็บน้ำห้วยทวีป และผันต่อไปอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง(ขยาย) รวมความยาวท่อ 50.09 กม.และพื้นที่รับประโยชน์รวม  24,740  ไร่

 

water12_resize

Like this post on facebook badusb exploit can hack any usb-based device – undetectable and unfixable trackingapps.org/how-to-set-parental-controls-on-iphone/ redmond piethe digital world is constantly under threat from security breaches, but often an attack prevails over even the best defenses