งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (แม่น้ำมูล แม่น้ำชี และลำน้ำสาขาหลัก) ของกรมชลประทาน

ศึกษาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในแม่น้ำมูล  แม่น้ำชี และลำน้ำสายหลักอย่างเป็นระบบและมีความสัมพันธ์กัน รวมทั้งศึกษาตรวจสอบสภาพโครงการทางด้านกายภาพของอาคารหัวงานและสภาพการใช้น้ำ และออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงโครงการตามความเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาและติดตั้งระบบโทรมาตรอุทกวิทยาในลุ่มน้ำมูล-ชี พร้อมออกแบบ(Tender  Design) 

water02

 

 

Some legal experts worry, though, that children’s interests will suffer if their parents are example allowed to represent them in such proceedings