โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นการศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในลุ่มน้ำห้วยป่าเลารวมทั้งพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงตามระบบลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปราณบุรีทั้งบริเวณเหนือจุดบรรจบห้วยป่าเลาและท้ายจุดบรรจบจนถึงเขื่อนปราณบุรี

 

water15_resize

Many rural educators have long called for special preparation for order essays online using https://order-essay-online.net/ prospective rural teachers