โครงการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ของกรมชลประทาน

เป็นการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังหีบ มีหัวงานปิดกั้นคลองวังหีบ ที่ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสงเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวเก็บกักน้ำที่ระดับ +153ม. (รทก.)  ความจุเก็บกักน้ำ 20.10  ล้าน ลบ.ม และระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองวังหีบโดยอาศัยคลองวังหีบเป็นคลองส่งน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงและก่อสร้างอาคารชลประทานในคลองวังหีบ ประกอบด้วย  ฝาย  4  แห่ง และประตูระบายน้ำ 1 แห่ง  ตลอดจนเสริมระบบการกระจายน้ำในพื้นที่ในด้านการอุปโภคบริโภค มีพื้นที่รับประโยชน์รวม 13,014  ไร่

 

water13_01_resize

water13_02 water13_03 water13_04

Sony xperia z3 compact the z3 compact, meanwhile, gets a 4