โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของกรมชลประทาน

เป็นการจัดทำแผนหลักการบรรเทาอุทกภัย การพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดทำแผนงานประกอบด้วยโครงการระดับลุ่มน้ำและโครงการระดับท้องถิ่น และจัดทำเป็นแผนงานในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะกลาง รวม 742 โครงการ ส่งผลให้มีพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ 54,975 ไร่  และงบประมาณค่าก่อสร้าง 8,470.403  ล้านบาท (มูลค่า ณ ปี 2554) พร้อมคัดเลือกโครงการเพื่อศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน  2 โครงการ ดังนี้

1)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่บริเวณตัวเมืองทุ่งสง : เป็นการปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และผันน้ำส่วนเกินไปยังลำน้ำใกล้เคียง พร้อมก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำน้ำสายหลักเพื่อใช้บริหารจัดการน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง องค์ประกอบโครงการประกอบด้วย การขุดลอกและปรับปรุงคลอง 7 แห่ง การขุดคลองผันน้ำ 2 แห่ง และการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ 10 แห่ง ทำให้สามารถควบคุมหรือบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตัวเมืองทุ่งและโดยรอบได้ถึงรอบปีการเกิดอุทกภัยที่ 25 ปี (ขนาดใกล้เคียงกับอุทกภัยปี 2548 และ 2554)

2)  โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าโหลน : เป็นเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดกลาง ปิดกั้นคลองท่าโหลนที่หมู่ 7  และหมู่ที่ 8   ตำบลนาหลวง  อำเภอทุ่งสง  ความจุเก็บกัก 6.044 ล้าน ลบ.ม.  ทำให้มีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆครอบคลุม 4 หมู่บ้านในตำบลนาหลวงเสน และ 2 หมู่บ้านในเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่  รวมพื้นที่รับประโยชน์  2,650  ไร่

 

 

water18_01_resize water18_02_resize water18_03 water18_04_resize

By law, at least three evaluations will be conducted for each principal within six months of the district’s reorganization