โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ของกรมชลประทาน

เป็นการศึกษาเพื่อประเมินผลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา มีพื้นที่โครงการ 346,000 ไร่ ครอบคลุม  6  อำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ อำเภอท่าม่วง และท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ อำเภอบ้านโป่ง  โพธาราม  เมืองราชบุรี และจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  เพื่อนำผลการประเมินมากำหนดแนวทางการปรับปรุงโครงการให้ได้ประโยชน์สูงสุด และทำการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการให้ส่งน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งสำรวจและออกแบบรายละเอียด(Detailed Design) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา และอาคารประกอบ

 

water14_resize

Click on the erase button at the bottom of the interface