โครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำพื้นที่อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของกรมชลประทาน

เป็นการจัดทำแผนหลักการบรรเทาอุทกภัย การพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดยแบ่งเป็นโครงการระดับลุ่มน้ำและโครงการระดับท้องถิ่น และจัดทำเป็นแผนงานในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวม 593 โครงการ ส่งผลให้มีพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ 73,225 ไร่  และงบประมาณค่าก่อสร้างประมาณ 9,824.177 ล้านบาท (มูลค่า ณ ปี 2553) พร้อมคัดเลือกโครงการเพื่อศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่บริเวณตัวอำเภอบางสะพาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่บริเวณตัวอำเภอบางสะพาน เป็นการปรับปรุงความสามารถการระบายน้ำของคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านพื้นที่ตัวอำเภอบางสะพาน เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด  องค์ประกอบโครงการ ประกอบด้วย

- งานขุดลอก/ปรับปรุงคลองธรรมชาติ ได้แก่ คลองบางสะพาน  คลองเขาม้าร้อง คลองปัตตามัง และคลองแม่รำพึง (คลองระหาร-คลองวังตะเคียน-คลองท่ายายอ่อน)

-  งานขุดช่องลัดคลองบางสะพาน ยาว 550 ม.พร้อมอาคารบังคับน้ำด้านท้ายช่องลัดคลองบางสะพาน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลหนุนขึ้นไป

- งานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งช่วงฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำ 6 แห่ง

ฝาย  2  แห่ง  และท่อระบายน้ำ 1 แห่ง

 

water17_01_resizewater17_02_resizewater17_03_resizewater17_04_resizewater17_05_resize

The first of the two videos, both of which are very short indeed, gives us our first full glimpse of the galaxy s8 as well as its larger iteration, dubbed the galaxy s8+