งานศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ และพื้นที่ใกล้เคียง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำของโครงการให้ใช้งานได้เต็มศักยภาพ ทั้งในส่วนของอาคารชลประทาน และระบบการบริหารจัดการโครงการ เพื่อบรรเทาปัญหาการระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

 

water16_01_resize water16_02_resize

Is relevant to the lives of every student, but none more than our most investigate this service disadvantaged