โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ปีงบประมาณ 2551 ของกรมทรัพยากรน้ำ

เป็นการศึกษา พัฒนา และติดตั้งสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาและเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวน 40 สถานี  โดยสามารถแจ้งเตือนภัยครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยได้ 140 หมู่บ้าน รวมทั้งมีการพัฒนาโปรแกรมการเตือนภัยอุทกภัย-ดินถล่มติดตั้งไว้ที่ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ที่อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่ตรวจวัดได้จากสถานีเตือนภัยที่ส่งผ่านระบบสื่อสารข้อมูล GPRS มาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และนำเข้าสู่โปรแกรมการเตือนภัย เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์  วิเคราะห์  คาดการณ์ และแจ้งเตือนภัยไปยังสถานีเตือนภัยในพื้นที่ด้วยสัญญาณแสงและเสียง

 

gis06_resize

They recite the alphabet in systematic fashion, accentuating the exercise with hand and body movements http://pro-essay-writer.com/ that reinforce the lesson for visual learners