โครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ปีงบประมาณ 2550 ของกรมทรัพยากรน้ำ

เป็นการศึกษา พัฒนาและติดตั้งระบบตรวจวัด และติดตามข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา พร้อมอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ เพื่อเตือนภัยหมู่บ้านเสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขาไม่น้อยกว่า 53 หมู่บ้าน โดยเป็นหมู่บ้านเสี่ยงภัยสูงและหมู่บ้านเสี่ยงภัยปานกลาง ประกอบด้วย การติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า จำนวน 16  สถานี ครอบคลุมหมู่บ้านเตือนภัยเป้าหมายทั้งหมด 54  หมู่บ้าน

 

gis05_resize

In addition to sharing via traditional outlets, vizify also just released a new tool