โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ปีงบประมาณ 2552 ของกรมทรัพยากรน้ำ

เป็นการศึกษา พัฒนา และติดตั้งสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาและเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวน 85 สถานี โดยสามารถแจ้งเตือนภัยครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยได้ 236 หมู่บ้าน รวมทั้งมีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการเตือนภัยติดตั้งไว้ที่ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก – ดินถล่ม  ที่อาคารกรมทรัพยากรน้ำ  ซึ่งจะทำการรวบรวมข้อมูลที่สถานีเตือนภัยตรวจวัดได้ส่งผ่านระบบสื่อสารข้อมูล GPRS มาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และนำเข้าสู่โปรแกรมการเตือนภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้ในการติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์  คาดการณ์ และแจ้งเตือนภัยไปยังสถานีเตือนภัยในพื้นที่ด้วยสัญญาณแสงและเสียง

 

gis07_resize

David walter banks for education week write an essay by sarah d