โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและ พื้นที่ราบเชิงเขา ปีงบประมาณ 2554 ของกรมทรัพยากรน้ำ

เป็นการศึกษา พัฒนา และติดตั้งสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาและเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวน  268  สถานี โดยสามารถแจ้งเตือนภัยครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยได้  553 หมู่บ้าน รวมทั้งศึกษาจัดทำแผนหลักการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าปีงบประมาณ 2555 -2559   โดยมีสถานีเตือนภัยที่จะติดตั้งตามช่วงเวลางบประมาณดังกล่าวรวมทั้งหมด  2,215  สถานี  ซึ่งสามารถเตือนภัยหมู่บ้านเป้าหมายได้ครอบคลุมจำนวนรวม 6,812 หมู่บ้าน

 

gis09_01_resize

gis09_02 gis09_03 gis09_04 gis09_05

This showcased the power of what can happen when you have really good data and you’re partnering with decisionmakers, he said