โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง(SP 2) งบประมาณ 2553 ของกรมทรัพยากรน้ำ

เป็นการศึกษา พัฒนา และติดตั้งสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาและเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่  ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวน  134  สถานี กระจายอยู่ใน 32  จังหวัด  สามารถแจ้งเตือนภัยครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยได้  366  หมู่บ้าน รวมทั้งมีการพัฒนาโปรแกรมการเตือนภัยอุทกภัย-ดินถล่มติดตั้งไว้ที่ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ที่อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่ตรวจวัดได้จากสถานีเตือนภัยที่ส่งผ่านระบบสื่อสารข้อมูล GPRS มาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และนำเข้าสู่โปรแกรมการเตือนภัย เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์  วิเคราะห์  คาดการณ์ และแจ้งเตือนภัยไปยังสถานีเตือนภัยในพื้นที่ด้วยสัญญาณแสงและเสียง

 

gis08_01_resize

gis08_02_resize

gis08_03_resize gis08_04_resize gis08_05_resize gis08_06_resize

Supreme court associate justice antonin scalia eventually could lead to a shift in how the court handles https://proessaywriting.org/ cases on race in education, church and state separation, and the authority of school administrators