โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ สถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน้ำหลัก ของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน้ำ

เป็นงานศึกษา  สำรวจ  ออกแบบ  สถานีอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำในพื้นที่ 25  ลุ่มน้ำหลัก พร้อมทั้งคัดเลือกและจัดตั้งสถานีเครือข่าย เพื่อใช้ประโยชน์ ในการประเมินศักยภาพทรัพยากรน้ำ   วางแผน และกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

 

service05_01_resize service05_02_resize service05_03_resize

She help with accounting homework pointed out that the profits might not be flowing forever