โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาวิกฤติน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำ

ดำเนินการจัดตั้ง WaterOperationCenter ตามกรอบนโยบายและแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย การนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการของภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

 

service06_resize

Unlike a lot of the physics games we see, this one’s presented in portrait orientation