โครงการกำหนดค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดิน (Antecedent Precipitation Index : API) เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่ม ของกรมทรัพยากรน้ำ

เป็นการศึกษาปัจจัยตัวกำหนดค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดิน (API) เพื่อนำไปประเมินและพยากรณ์การเกิดน้ำท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก 25  ลุ่มน้ำของประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ประเทศไทยแสดงค่า API  และแผนที่ค่า API วิกฤต  จัดทำระบบฐานข้อมูล GIS  และฐานข้อมูล  MIS  ข้อมูล API

 

gis04_01_resize gis04_02_resize gis04_03_resize gis04_04_resize

Solid alternative as you probably already have seen, there are a handful of google reader alternatives that are out there and ones that will soon pop up