โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ของกรมชลประทาน

เป็นการศึกษาออกแบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยให้กับชุมชน ที่อยู่อาศัยและเขตเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยการตรวจสอบเครือข่ายอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน พัฒนาระบบตรวจวัดและส่งข้อมูลอุทกวิทยาทางไกลแบบอัตโนมัติ  พัฒนาโปรแกรมและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์  แบบจำลองการบริหารจัดการน้ำหลาก (MIKE 11  FF และ MIKE FLOOD WATCH)

 

service07_resize

The findings https://pro-essay-writer.com/ are unlikely to end what has so far been a volatile national discussion about how to boost teachers’ skills