โครงการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและโขง (ภาคเหนือ) ของกรมทรัพยากรน้ำ

เป็นการศึกษาเพื่อจัดทำแผนรวมและแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและโขง (ภาคเหนือ)  ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา (บางส่วน) และจังหวัดเชียงใหม่ (บางส่วน) เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ ใช้เป็นกรอบนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   โดยสอดคล้องกับทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่สิ่งแวดล้อม   และเป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น โดยมีแผนงานประกอบด้วย แผนงานในระดับลุ่มน้ำและแผนงานในระดับท้องถิ่น

 

service01_01_resize service01_02_resize service01_03_resize

Bandwidth is a critical concern for many districts