โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำ Zoning พื้นที่การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา ของสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นงานศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว  เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  (GPP)     ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา   และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่าง มีระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้จังหวัดสามารถวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

service02_01_resize service02_02_resize