โครงการศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษ์ที่มีต่อทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน เพื่อดำเนินการตามมาตรการหลักการจัดการฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนที่ประสบธรณีพิบัติภัย ของกรมทรัพยากรน้ำ

เป็นการศึกษาจัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ในจังหวัดชายฝั่งทะเล  อันดามัน 6  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง  พังงา ภูเก็ต  กระบี่  ตรังและสตูล  แบ่งเป็นแผนระยะเร่งด่วน ปานกลาง และยาว  พร้อมทั้งจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูล (GIS)  ของทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน   และจัดทำโครงการนำร่องในระดับลุ่มน้ำ    ซึ่งโครงการนำร่องที่นำไปทำการสำรวจออกแบบรายละเอียด คือ โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการอุปโภคบริโภคบ้านบางหลุด  ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีองค์ประกอบดังนี้

-       การปรับปรุงขุมเหมืองบางปลิงและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมเหมือง

-       การปรับปรุงขุมเหมืองบางนาวและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมเหมือง

-       การวางท่อส่งน้ำจากขุมเหมืองเพื่อเป็นน้ำอุปโภคบริโภคในตำบลบางม่วง

-       การปรับปรุงขุมเหมืองหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง  เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่ผันมาจากขุมเหมืองบางปลิงและขุมเหมืองบางนาว

 

service03_01_resize service03_02_resize service03_03_resize service03_04_resize

With that in mind, it makes sense to use basic cellspyapps.org/spybubble html to create a link around a string of text