โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่ง เก็บกักน้ำ จังหวัดระยอง ของกรมชลประทาน

เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่ง    เก็บกักน้ำ จังหวัดระยอง  จำนวนงาน 2   ส่วน ประกอบด้วย  งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1  และงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2  โดยมีขอบเขตงานในการควบคุมงานของที่ปรึกษา ดังนี้

1)     การตรวจสอบ-แก้ไขแบบก่อสร้าง

2)     การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการก่อสร้าง

3)     การควบคุมงานก่อสร้าง (Supervision)

4)     การส่งมอบงานให้ฝ่ายบำรุงรักษา

องค์ประกอบโครงการ ประกอบด้วย  สถานีสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำ

1)     สถานีสูบน้ำ  : ตั้งอยู่บริเวณคลองวังโตนด บ้านวัง

ประดู่  อำเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี  มีอัตราการสูบน้ำเครื่องละ 0.625  ลบ.ม./วินาที จำนวน  9 เครื่อง ระยะยกน้ำ 135  ม.

2)     ระบบท่อส่งน้ำ : ยาว 45.69 กม. แบ่งเป็น 2 ช่วง

-            ช่วงที่ 1 :  แนวท่อส่งน้ำออกจากสถานีสูบน้ำและวางขนานไปตามทางหลวงชนบทผ่านบ้านซอย 2  บ้านหนองกวาง  ทางหลวงหมายเลข 3433  และวางเลียบถนนรอบอ่างเก็บน้ำระโอก จนถึงอาคารบ่อวาล์ว (กม. 20+000) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 ม.

-            ช่วงที่ 1 :  แนวท่อส่งน้ำวางต่อจากอาคารบ่อวาล์ว กม.20+000  ไปจนถึงอาคารสลายพลังงานจุดสิ้นสุดของท่อส่งน้ำ (กม.45+697) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 ม.

 

service09_01_resize

service09_06_resize service09_07_resize service09_08_resize service09_09_resizeservice09_02_resize service09_04_resize service09_05_resize service09_03

 

Moreover, as a visitor works his way up through the education system–from elementary school to middle school to high school–the changes become more sporadic and less pronounced