โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ของกรมชลประทาน

เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนงาน 3 ส่วน ประกอบด้วย  งานก่อสร้างคลองระบายน้ำและถนนพร้อมอาคารประกอบส่วนที่ 1  งานก่อสร้างคลองระบายน้ำและถนนพร้อมอาคารประกอบส่วนที่ 2 และงานก่อสร้างคลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ สะพานน้ำยกระดับพร้อมอาคารประกอบส่วนที่ 3  โดยมีขอบเขตงานในการควบคุมงานของที่ปรึกษา ดังนี้

1)     การตรวจสอบ-แก้ไขแบบก่อสร้าง

2)     การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการก่อสร้าง

3)     การควบคุมงานก่อสร้าง (Supervision)

4)     การส่งมอบงานให้ฝ่ายบำรุงรักษา

5)     การฝึกอบรมในสนาม แบบ On-the-job training เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ และแนวทางการมีส่วนร่วมในการใช้คลองระบายน้ำ และการบริหารจัดการน้ำให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

สำหรับองค์ประกอบโครงการประกอบด้วย คลองระบายน้ำ  เป็นคลองดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู  ขนาดท้องคลองกว้าง 48  เมตร มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุด 100 ลบ.ม./วินาที  พร้อมถนนบนคันคลองทั้งสองด้าน  รวมทั้งอาคารประกอบอื่นๆ ได้แก่   อาคารสะพานน้ำ ยกระดับลอยข้ามคลอง    ชายทะเลและถนนสุขุมวิทไปทิ้งชายทะเล สถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำ  ระบบโทรมาตรอุทกวิทยาและระบบควบคุมระยะไกล  เป็นต้น

 

service04_01 service04_03service04_02_resize  service04_04_resize

Motorola connect and its chrome extension too are being let go as the company feels the solution won’t be adding enough value to justify taking up space in your device